ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

3D-GPS BV gevestigd te Eindhoven

Artikel 1
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- 3D-GPS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3D-GPS BV;
- huurder: de wederpartij van 3D-GPS;
- directe en/of indirecte schade: schade aan huurder en/of derden, bestaande uit onder meer doch niet uitsluitend: bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen.

Artikel 2
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen 3D-GPS en de huurder van apparatuur zoals omschreven in de verhuurovereenkomst. Door het plaatsen van een huuropdracht wordt de huurder geacht deze algemene huurvoorwaarden te hebben geaccepteerd.

Artikel 3
a. De huurder erkent en stemt ermee in dat het gehuurde eigendom is van 3D-GPS. Het gehuurde moet gebruikt worden overeenkomstig de bestemming. De huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, het in die staat te houden en aldus na afloop van de huur weder op te leveren.
b. 3D-GPS zal alles in het werk stellen om het gehuurde in goede staat af te leveren, maar zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade of verantwoordelijkheid van welke aard dan ook, hoe dan ook genaamd, veroorzaakt door de staat waarin het gehuurde verkeert in het algemeen.
c. 3D-GPS behoudt zich het recht voor om het contract te ontbinden wanneer zij dit wenst, zonder dat tussenkomst van de rechter vereist is, door de enkele mededeling, dat het ontbonden is, zodra de huurder niet aan zijn verplichtingen voldoet of het gehuurde gebruikt in strijd met de bepalingen van het contract in de meest uitgebreide zin, of voor onbehoorlijke doeleinden.
d. Indien 3D-GPS toestemming geeft om het gehuurde terug te geven op een andere plaats dan in de overeenkomst aangeven of een regeling treft voor in ontvangst nemen van het gehuurde, blijft huurder niettemin aansprakelijk voor alle schade, verlies van, en kosten aan, of met betrekking tot het gehuurde ontstaan voordat het gehuurde in ontvangst is genomen en geïnspecteerd is door een 3D-GPS employé.

Artikel 4
De huurder en iedere andere gebruiker zullen te allen tijde het gehuurde voorzichtig gebruiken en beheren zoals een goed huisvader betaamt. In het bijzonder zal huurder voldoen aan en de hand houden aan de volgende voorwaarden:
a. het gehuurde mag niet gebruikt worden op een zodanige wijze dat de verzekering (zoals bedoeld in artikel 5) geen dekking biedt;
b. het gehuurde mag alleen gebruikt worden overeenkomstig hetgeen in de gebruikershandleiding staat aangegeven;
c. het gehuurde moet behoorlijk veilig gesteld zijn en worden bewaard in een afgesloten ruimte wanneer het niet wordt gebruikt, waar het moet worden beschermd tegen alles wat schade kan opleveren;
d. het gehuurde mag niet worden gebruikt in strijd met enige wetgeving en huurder moet voldoen aan alle ter plaatse van het gebruik en bezit geldende wetgeving, regels en normen ten aanzien van het gehuurde. Huurder zal zich op de hoogte stellen en verplicht zich te houden aan de in- en uitvoer beperkingen zoals deze zijn gesteld door de Amerikaanse wetgeving ten aanzien van het gehuurde, in het bijzonder de US Export Act van 1979. Huurder zal 3D-GPS vrijwaren voor iedere claim resulterende uit overtreding van bovengenoemde regels;
e. gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik om niet of onder bezwarende titel is verboden;
f. de huurder moet 3D-GPS onmiddellijk in kennis stellen van schade aan, het optreden van storingen, of het verlies van het gehuurde en van eventueel optredende gebreken en zal in geval van schade of gebreken die het gehuurde niet voor gebruik geschikt maken of die gevaar kunnen opleveren voor personen of eigendommen, het gehuurde niet gebruiken totdat een dergelijke schade, of het gebrek, is gerepareerd of verholpen;
g. reparaties aan het gehuurde mogen alleen door 3D-GPS worden verricht. De kosten voor onderhoud of herstel, uit welke hoofde ook veroorzaakt, zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 5
a. De huurder is verplicht het gehuurde tegen alle verzekerbare schade te verzekeren. Zij kan dit doen bij een solide verzekeringsmaatschappij, dan wel bij 3D-GPS.

b. Bij verzekering door een derde draagt de huurder de desbetreffende polisrechten over aan 3D-GPS.
c. Bij verzekering door 3D-GPS bedraagt de premie 5% van het huurbedrag. Het eigen risico bedraagt:
- € 250,00 bij een verzekerde waarde tot € 5.000,00;
- € 1.000,00 bij een verzekerde waarde tussen € 5.000,00 en € 20.000,00;
- € 2.500,00 bij een verzekerde waarde boven € 20.000,00.
d. Op straffe van verval van de dekking is de huurder in geval van verzekering bij 3D-GPS verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden. Huurder dient zich middels een geldig legitimatiebewijs te legitimeren. Het is huurder verboden het gehuurde te verhuren of uit te lenen. Huurder dient al het mogelijk te betrachten om diefstal of beschadiging van het gehuurde tegen te gaan.
e. Uitgesloten van dekking bij 3D-GPS is schade, veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid of onoordeelkundig gebruik.

Artikel 6
Huurder is in geval van diefstal van het gehuurde verplicht dit zo spoedig mogelijk aan 3D-GPS schriftelijk te melden. Huurder is tot het moment van melding van diefstal van het gehuurde huur aan 3D-GPS verschuldigd. Huurder zal in geval van diefstal van het gehuurde alsmede in geval van overtreding van één der bepalingen van artikel 3 en/of artikel 4 van deze voorwaarden jegens 3D-GPS gehouden zijn te vergoeden de volledige door 3D-GPS als gevolg van de diefstal geleden schade, zowel directe als indirecte, te vergoeden.

Artikel 7
Huurder is in geval hij in gebreke blijft het gehuurde aan het einde van de huurtermijn aan 3D-GPS te retourneren, gehouden de daaruit ontstane kosten en schade, zowel directe als indirecte, aan 3D-GPS te vergoeden.

Artikel 8
Als de persoon die dit contract tekent, de rekening voor kosten voortvloeiende uit dit contact verwijst naar een andere persoon, firma of organisatie, welke aldus belast wordende in gebreke blijft te betalen, dan zal de persoon die aldus getekend heeft op verzoek bedoelde kosten onmiddellijk betalen.

Artikel 9
3D-GPS is noch tegenover huurder noch tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet behoorlijk functioneren van het gehuurde of door verlies of schaden - hoe dan ook, direct of indirect veroorzaakt - die zich op wat voor wijze dan ook mochten voordoen in verband met het gehuurde en daarmee verband houdende werkzaamheden, ongeacht waaraan en/of aan wie het een en ander te wijten is. Huurder zal 3D-GPS vrijwaren voor de gevolgen van alle aanspraken van derden tegen directe en indirecte schade.

Artikel 10
Voor zover hiervan in het voorgaande niet is afgeweken, rusten op de huurder en verhuurder alle verplichtingen, die krachtens wet of gebruik op de huurder respectievelijk op de verhuurder plegen te rusten.

Artikel 11
De huurder verbindt zich 3D-GPS onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen of op de onderhavige roerende aan hem verhuurde goederen, of een gedeelte daarvan. Voorts verbindt huurder zich 3D-GPS onverwijld kennis te geven van zijn faillissement, zijn aanvragen om surseance van betaling en onder curatele stelling, als- mede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst.

Artikel 12
Ten laste van de huurder komen de kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, welke 3D-GPS voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de overeenkomst nodig acht.

Artikel 13
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd.