ALGEMENE VOORWAARDEN

3D-GPS BV gevestigd te Eindhoven

Artikel 1 - ALGEMEEN

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- 3D-GPS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 3D-GPS BV;
- Opdrachtgever: de wederpartij van 3D-GPS;
- directe en/of indirecte schade: schade aan Opdrachtgever en/of derden, bestaande uit onder meer doch niet uitsluitend: bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen.
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten ter zake van leveranties van goederen en/of diensten door 3D-GPS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3 Eventueel toepasselijke (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgevers zullen slechts van toepassing zijn voor zover deze niet strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden.
1.4 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 3D-GPS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Op de door derden geleverde producten en/of diensten zijn mogelijk andere of aanvullende voorwaarden van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarbij 3D-GPS optreedt als afnemer van producten of diensten.

Artikel 2 - AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen door 3D-GPS zijn vrijblijvend en gebaseerd op levering/uitvoering onder normale omstandigheden tijdens normale dagelijkse werkuren.
2.2 Gegevens vermeld in software en/of andere programmatuur, catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en overige (technische) informatie van 3D-GPS al dan niet van derden afkomstig, zijn niet bindend.

Artikel 3 - INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

3.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in artikel 2.2 genoemde gegevens openbaar te maken, te kopiëren, na te maken, ter kennis van derden te brengen, (het gebruiksrecht van) de software en/of andere programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden, in zekerheid over te dragen dan wel aan derden af te staan of te wijzigen.
3.2 De broncode van de programmatuur wordt niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
3.3 De eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendommen met betrekking tot de software en/of andere programmatuur blijven bij 3D-GPS. Het is Opdrachtgever niet toegestaan aanduidingen van intellectuele eigendommen te verwijderen.
3.4 Opdrachtgever is ermee bekend, dat de software en/of andere programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van 3D-GPS bevat.
3.5 Het is 3D-GPS toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software en/of andere programmatuur.

Artikel 4 - PRIJZEN

4.1 De door 3D-GPS opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en exclusief Omzetbelasting en alle overige in binnen- en/of buitenland verschuldigde belastingen, heffingen, invoerrechten e.d. die voor rekening van Opdrachtgever komen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 De door 3D-GPS opgegeven prijzen gelden voor levering af fabriek/magazijn en zijn exclusief montage en inbedrijfstellingskosten.

4.3 Wijziging van prijzen en/of tarieven, bijvoorbeeld als gevolg van wijziging in wisselkoersen, fabrieksprijzen, et cetera, welke zich ná datum van de door 3D-GPS gedane aanbieding voordoen, komen ten laste van Opdrachtgever.


Artikel 5 - BETALING

5.1 Opdrachtgever dient de aan haar door 3D-GPS toegezonden facturen binnen 30 dagen na factuurdatum volledig te voldoen.
5.2 Opdrachtgever is gerechtigd op het te betalen factuurbedrag 2% aan kredietbeperkingstoeslag in mindering te brengen, indien betaling binnen de betalingstermijn overeenkomstig artikel 5.1 plaatsvindt. 5.3 Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment waarop het volledig verschuldigde bedrag op de door 3D-GPS aan te wijzen bank- of girorekening is bijgeschreven en geschiedt zonder enige aftrek of schuldvergelijking.
5.4 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In geval Opdrachtgever in verzuim verkeert, is zij zonder enige ingebrekestelling rente verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum der vordering tot aan de dag der algehele vergoeding. Het in dit artikel bedoelde rentepercentage bedraagt 1% per maand dan wel, indien dit hoger is, een percentage gelijk aan de wettelijke rente, alsmede alle kosten veroorzaakt door de niet (tijdige) betaling door Opdrachtgever, waaronder begrepen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,--. 5.5 3D-GPS is te allen tijde gerechtigd zekerheid van Opdrachtgever te verlangen.
5.6 3D-GPS is gerechtigd haar prestatie op te schorten in geval Opdrachtgever nalaat de door 3D-GPS gevraagde deugdelijke zekerheid te stellen.


Artikel 6 - LEVERING

6.1 De door 3D-GPS opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als bij benadering.
6.2 Levering geschiedt af fabriek/magazijn.
6.3 In geen geval gaat de leveringstermijn eerder lopen dan vanaf het moment dat 3D-GPS in het bezit is van alle voor de Opdracht benodigde documenten en gegevens zoals, doch niet beperkt tot, bouwtekeningen, maatvoeringen e.d., zulks ter beoordeling van 3D-GPS.
6.4 Overschrijding van de leveringstermijn geeft nimmer aanspraak op schadevergoeding noch geeft het Opdrachtgever recht op niet-nakoming van enige jegens 3D-GPS aangegane verplichting.
6.5 3D-GPS is gerechtigd om over de periode tot de levering aan Opdrachtgever een tijdelijk alternatief aan te bieden in huur of anderszins, zulks op kosten van Opdrachtgever.
6.6 Transport van goederen geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6.7 3D-GPS is vrij in de keuze van vervoer van de Opdracht.
6.8 3D-GPS is gerechtigd de Opdracht in gedeelten te leveren en deelleveringen te factureren.
6.9 Opdrachtgever is aan 3D-GPS een door 3D-GPS in de redelijkheid vast te stellen vergoeding verschuldigd voor vracht- en behandelingskosten, te vermeerderen met BTW.

Artikel 7 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 Opdrachtgever zal 3D-GPS alle medewerking en faciliteiten verlenen die nodig en gebruikelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Ter voorkoming van schade aan instrumenten, systemen, andere zaken of personen zal opdrachtgever passende maatregelen nemen. Opdrachtgever zal de medewerkers van 3D-GPS ter plaatse volledig informeren over veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen en over bij hen aanwezige gevaarlijke ruimtes en stoffen.

7.2 Schade die ontstaat doordat niet of niet tijdig is voldaan aan het in artikel 7.1 bepaalde, is voor rekening van opdrachtgever.
7.3 Indien door een aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak 3D-GPS op een door partijen afgesproken tijdstip niet aan haar werkzaamheden kan beginnen of deze niet kan continueren, kunnen de wachttijden en/of tevergeefs gemaakte kosten die daarvan het gevolg zijn, aan opdrachtgever worden doorberekend.

Artikel 8 – RECLAMES

8.1 Ter zake van zichtbare gebreken en manco's dient binnen 14 dagen na levering schriftelijk gereclameerd te worden en ter zake van verborgen gebreken dient binnen 14 dagen na ontdekking van een zodanig gebrek dan wel binnen 14 dagen nadat redelijkerwijze een zodanig gebrek ontdekt had kunnen worden, doch in ieder geval binnen de garantietermijn als bedoeld in Artikel 10, schriftelijk bij 3D-GPS gereclameerd te worden bij gebreke waarvan de leveranties/werkzaamheden als door Opdrachtgever aanvaard gelden en geen betwisting daarvan meer mogelijk is.

8.2 Opdrachtgever zal ingeval van een reclame de betreffende goederen voor zijn risico en rekening terstond aan 3D-GPS retourneren, zulks op straffe van verval van het recht te reclameren.
8.3 De aansprakelijkheid van 3D-GPS ingeval van een zichtbaar dan wel verborgen gebrek leidt nimmer tot een andere verplichting aan de zijde van 3D-GPS dan (i) restitutie van de koopprijs, of (ii) herstel, of (iii) (her)levering van een deugdelijk exemplaar, zulks ter vrije keuze van 3D-GPS.

Artikel 9 - DERDEN

9.1 3D-GPS is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden en/of diensten dan wel andere op haar rustende verplichtingen, derden in te schakelen.

Artikel 10 - GARANTIE

10.1 De garantieduur van de door 3D-GPS geleverde goederen en/of installatiewerkzaamheden bedraagt zes maanden.

10.2 Indien de looptijd van de fabrieksgarantie voor de geleverde goederen afwijkt van de vorenbedoelde termijn, geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn.
10.3 De garantieduur gaat in op de dag van levering.
10.4 Uit hoofde van de garantie is 3D-GPS slechts aansprakelijk voor gebreken omtrent welke 3D-GPS binnen de garantieduur in kennis is gesteld en waarvan Opdrachtgever bewijst dat zij binnen de garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke fabricage en/of gebruik van ondeugdelijke materialen. 10.5 De verplichtingen van 3D-GPS uit hoofde van deze garantie reiken niet verder dan het kosteloos vervangen of herstellen van het gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van 3D-GPS.
10.6 Kosten (zoals o.a. transportkosten) gemoeid met reparatie/vervanging op locatie komen, behoudens het onder de garantie vallende arbeidsloon van de desbetreffende reparatie/vervanging, te allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.
10.7 Opdrachtgever behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van 3D-GPS voor reparatie/vervanging en/of onderhoud door derden, op straffe van verval van garantie.
10.8 Onder de garantie vallen nimmer, gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties/vervangingen en/of onderhoud e.d. door derden.

Artikel 11 ONDERHOUDSCONTRACT

11.1 Alleen aansluitend op een garantieperiode of na een door 3D-GPS goedgekeurde onderhoudsbeurt kan een onderhoudscontract worden gesloten.
11.2 Een onderhoudscontract kan op elk tijdstip ingaan en heeft voor de eerste keer een looptijd tot het einde van het kalenderjaar, volgend op het kalenderjaar waarin het contract is ingegaan, tenzij anders is overeengekomen.

11.3 Het onderhoudscontract wordt telkens met een jaar verlengd, tenzij 3D-GPS of opdrachtgever uiterlijk twee maanden voor afloop van het jaar waarin de geldigheidsduur zal verstrijken, aan de andere partij schriftelijk te kennen geeft het onderhoudscontract niet te willen verlengen, of anders is overeengekomen.

11.4 Jaarlijks spreken partijen in onderling overleg af op welke data 3D-GPS de periodieke onderhoudsbeurten zal verrichten.
11.5 Het onderhoud omvat niet het opheffingen van storingen veroorzaakt door onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, veroorzaakt door niet door 3D-GPS aan opdrachtgever geleverde randapparatuur of veroorzaakt door reparaties, wijzigingen of toevoegingen aan de instrumenten uitgevoerd door opdrachtgever of door derden.

Artikel 12 - KLACHTEN

12.1 Klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden dienen binnen 30 dagen nadat deze werkzaamheden zijn verricht, schriftelijk bij 3D-GPS te worden ingediend.
12.2 Klachten ontslaan opdrachtgever niet van verplichtingen die voor hem uit de overeenkomst voortvloeien.

12.3 Indien opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over de uitvoering van de overeenkomst, heeft 3D-GPS de keus hetzij het gebrek kosteloos te herstellen, hetzij opdrachtgever een korting te geven op de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden. Door levering van één van deze prestaties is 3D-GPS jegens opdrachtgever tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden.

Artikel 13 - AANSPRAKELIJKHEID

13.1 De aansprakelijkheid van 3D-GPS is beperkt tot voldoening van hetgeen deze ingevolge de garantie als bedoeld in Artikel 10 op zich heeft genomen. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interessen hetzij (in)directe schade veroorzaakt door een werknemer van 3D-GPS dan wel een door 3D-GPS ingeschakelde derde, is, behoudens opzet en/of grove schuld, is uitdrukkelijk uitgesloten.

13.2 Opdrachtgever vrijwaart 3D-GPS ter zake van iedere mogelijke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend dan wel verband houdend met door 3D-GPS ten behoeve van Opdrachtgever verrichte diensten en/of leveranties.

Artikel 14 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

14.1 Geleverde goederen blijven eigendom van 3D-GPS tot aan het moment waarop alle vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
14.2 Ingeval van niet-nakoming van enige verplichting door Opdrachtgever jegens 3D-GPS is laatstgenoemde gerechtigd zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de goederen terug te nemen.

Artikel 15 - PANDRECHT EN RETENTIERECHT

15.1 Op alle goederen die 3D-GPS uit welken hoofde dan ook onder zich heeft of zal verkrijgen, wordt ten behoeve van 3D-GPS een pandrecht gevestigd en komt hem een retentierecht ex artikel 3:290 BW toe tot zekerheid van alle vorderingen die 3D-GPS heeft en/of zal verkrijgen op Opdrachtgever.

Artikel 16 – DIENSTEN

16.1 In het bijzonder in die gevallen waarin 3D-GPS zich ertoe heeft verplicht een prestatie te leveren van niet stoffelijke aard is 3D-GPS er slechts toe verplicht om een zo goed mogelijke prestatie te leveren, maar kan zij het realiseren van het door Opdrachtgever beoogde resultaat niet garanderen.

Artikel 17 - OVERMACHT

17.1 Voor schade die Opdrachtgever mocht lijden ingeval enige prestatie door 3D-GPS wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd dan wel niet meer op een economische basis voor 3D-GPS uitvoerbaar is als gevolg van omstandigheden waarop en op de gevolgen waarvan 3D-GPS geen invloed kan uitoefenen, voorzienbaar dan wel onvoorzienbaar, waaronder die welke normaliter voor rekening van 3D-GPS zouden komen, is 3D-GPS niet aansprakelijk.

17.2 Ingeval van tijdelijke overmacht heeft 3D-GPS het recht naar eigen keuze de termijn van aflevering te wijzigen dan wel de overeenkomst te annuleren zonder dat ter zake enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 18 – VERZUIM/ONTBINDING

18.1 Bij verzuim van opdrachtgever, waaronder vallen de in het volgende lid gevallen, zijn alle vorderingen van 3D-GPS op opdrachtgever uit welke hoofde ook onmiddellijk en volledig opeisbaar en is 3D-GPS bevoegd tot opschorting van de uitvoering van elke overeenkomst en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van enige overeenkomst. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van 3D-GPS op grond van de wet of de overeenkomst.

18.2 Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn indien:
– Opdrachtgever enige verplichting uit een overeenkomst niet volledig of tijdig nakomt;
– Opdrachtgever of degene die zich voor opdrachtgevers verplichtingen garant heeft gesteld of zekerheden heeft verstrekt, in staat van faillissement wordt verklaard, in liquidatie treedt, bedrijfsactiviteiten staakt of een besluit neemt tot liquidatiestaking of aanvragen van faillissement of surseance van betaling;

– Een wijziging optreedt in de aandeelhouders van opdrachtgever, voor zover deze omstandigheid naar het oordeel van 3D-GPS een aanmerkelijke verzwaring van haar risico's met zich meebrengt;

– Ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd.

Artikel 19- OVERDRACHT VAN RECHTEN

19.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 3D-GPS.


Artikel 20 –RECHTSGELDIGHEID

20.1 In het geval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, om wat voor reden dan ook, niet rechtsgeldig zouden zijn, laat dat de overige bepalingen geheel onverlet.

Artikel 21 - TOEPASSELIJK RECHT

21.1 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.
21.2 De Arrondissementsrecht bank te 's-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd.

Artikel 22 - VERTALINGEN

22.1 Deze voorwaarden worden ook in de Engelse taal ter beschikking gesteld. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse en de Engelse versie, zal de Nederlandse prevaleren.